Organisatie

De organisatie van de kerk met haar vele vrijwilligers is bekend uit de protestantse kerken. Het centrale orgaan van de Protestantse gemeente is de Kerkenraad, waarvan de ouderlingen en diakenen deel uitmaken. 

  • Kerkenraad    

De Kerkenraad vergadert zes maal per jaar en doet hiervan verslag in “Contact”, het maandelijkse blad van de kerkgemeenschappen van Roermond en Maasbracht. Nieuws uit de kerkenraadsvergadering staat op de pagina van de kerkenraad, linksonder in het menu.

Scriba is: Aafke Doelman.

Email: scriba@protestantsegemeenteroermond.nl

  • Pastorale Raad     

‘Weid mijn lammeren’, was de opdracht die Petrus van de opgestane Heer Jezus ontving.
De Pastorale Raad is in het leven geroepen om aan die opdracht gestalte te geven, echter in de praktijk – ook de onze – wordt het meeste pastoraat door vrijwilligers gedaan. Men kan zelfs zeggen dat het meeste pastoraat niet georganiseerd wordt, maar gewoon gebeurt waar mensen elkaar ontmoeten.

Deze onderlinge pastorale zorg is niet te organiseren, maar hij is wel het hart van het gemeente-zijn. Dat betekent omgekeerd dat in de eerste plaats gemeenteleden zelf verantwoordelijk zijn voor het pastoraat aan elkaar.
Om te voorkomen dat in deze spontane onderlinge pastorale zorg mensen geen aandacht krijgen, coördineert de Pastorale Raad het bezoekwerk van de contactpersonen.
Daarbij vormen de pastorale ouderlingen de schakel tussen de Pastorale Raad en de Kerkenraad.

  • Diaconale Raad    

Ieder mens telt. Maar niet iedereen kan zichzelf redden. Daarom steunt de kerk mensen die, om wat voor reden dan ook, niet goed (meer) voor zichzelf kunnen zorgen: zieken, armen, ouderen, mensen die leven aan de zelfkant van de maatschappij.
De armoedeproblematiek is in de Diaconie altijd belangrijk. Of het nu gaat om mensen dichtbij (in onze kerkgemeenschap of daarbuiten) of mensen ver weg, de kerk stelt zich tot taak om bijdragen te leveren aan het welzijn van de samenleving. Dit werk noemen we in de kerk (binnenlands) diaconaat of, in het geval van mensen ver weg, werelddiaconaat. Dit laatste wordt in onze  kerk door de ZWO commissie verzorgd.

  • College van kerkrentmeesters    

In de Protestantse Gemeente Roermond is het College van Kerkrentmeesters verantwoordelijk voor alle materiële aangelegenheden, die ook voor een kerkelijke gemeenschap tot de dagelijkse gang van zaken behoren.

De belangrijkste aandachtsgebieden van het College van Kerkrentmeesters (CvK) zijn:
– Het beheer van de financiële middelen
– Het beheer van gebouwen en inventaris
– De ledenadministratie

Voor meer informatie, zie de pagina van het college van kerkrentmeesters rechtsboven in het menu.

  • Protestantse Jongeren Raad    

De P.J.R. is de spin in het web voor het jeugdwerk van onze gemeente en bestaat naast de jeugdouderling en een penningmeester/secretaris uit de afgevaardigden van de Kindernevendienst, de Jongerenkerk en het Lucashuis. Samen coördineren, adviseren en stimuleren wij alle activiteiten, die betrekking hebben op de jeugd. De jeugdouderling houdt tevens contact met de Kerkenraad.

  • ZWO-werkgoep Roermond    

De afkorting ZWO staat voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. Dit geeft het werkterrein van de ZWO aan. Daar waar de Diaconie in Nederland actief is, neemt de ZWO het buiten onze landsgrenzen over. De ZWO is dan ook als werkgroep uit de Diaconie voortgekomen toen Zendingscommissies en het Werelddiaconaat samen gingen werken. Het logo laat zien dat, hetgeen waar de ZWO voor staat, wereldwijd is.

Comments are closed.