Kerkrentmeesters

In de Protestantse Gemeente Roermond is het College van Kerkrentmeesters verantwoordelijk voor alle materiële aangelegenheden, die ook voor een kerkelijke gemeenschap tot de dagelijkse gang van zaken behoren.
De belangrijkste aandachtsgebieden van het College van Kerkrentmeesters (CvK) zijn:

  • Het beheer van de financiële middelen
  • Het beheer van gebouwen en inventaris
  • De ledenadministratie
VoorzitterVacant
SecretarisVacant
PenningmeesterVacant
LedenVacant
Vacant

 

  • Begroting Kerk 2014   

Uitleg over enkele posten van de begroting 2014.
a)    Predikantskosten: dit zijn de kosten voor een predikant voor 50%
b)    Gastpredikanten: het hele jaar 2014 gastpredikanten en een aantal trouw- rouwdiensten
c)    Vacant gelden: dit bedrag moet de kerkenraad aan PKN betalen, omdat wij geen predikant hebben. Dit bedrag is gebaseerd op 50% geen predikant. Uitgaande dat er een interim predikant komt voor 50%. De kerkenraad moet in december een besluit nemen om vrijgesteld te worden van deze 50% vakant gelden
d)    Verzekering kerk: dit bedrag is aanzienlijk verhoogd, omdat de herbouwwaarde van de kerk met 2 miljoen is verhoogd.
e)    Kosten ondersteuning: dit zijn kosten voor de consulent, gemeenteadviseur en nog andere onbekende kosten, die verband houden met een interim predikant.

Het college van Kerkrentmeesters.

voorlopige begroting 2014

  • Kerkbalans 2013    

Geachte leden van de Minderbroederskerk te Roermond,

Het College van Kerkrentmeesters bedankt allen die hebben bijgedragen aan de Kerkbalans 2012.

Dit heeft ons toch weer een jaar verder geholpen. Dank daar voor!

Toch staan we met z’n allen, het komend jaar voor grote problemen. De laatste 4 jaar heeft het CvK de diverse werkgroepen van de gemeente moeten korten met onsympathieke bezuinigingen, zoals bv de verandering van het kopieeradres, hetgeen toch een aanzienlijke besparing heeft opgeleverd. Helaas zet dit alles nog niet voldoende zoden aan de dijk. Wat is het geval?

Een voltijds predikant is onhaalbaar geworden.

De personeelskosten (salaris predikant) maken het overgrote deel uit van de totale begroting. De conclusie is dan ook dat wij een predikant met een ‘fulltime’ functie (1 FTE) niet meer kunnen betalen.   Gezien het aantal kerkleden zou 0,7 FTE reëel zijn.

De reserve die er uit het verleden was, is in de loop van 5 á 6 jaar verdampt. We kunnen zo niet verder gaan. Dit is ook bij het Regionaal college voor Behandeling Beheerszaken (RCBB)bekend daarom staan we inmiddels onder verscherpt financieel toezicht. Begin 2013 zal overleg plaatsvinden tussen de Minderbroederskerk en de Commissie voor Beheerszaken over de financiële situatie.

De problematiek samengevat:

Het ‘Kerkbedrijf’
Om de begroting voor de komende jaren sluitend te krijgen is de enige mogelijkheid een parttime predikant voor 0,7 Fte. Hierbij wordt uitgegaan van het zelfde niveau van de vrijwillige bijdrage, zoals wij die mochten ontvangen in 2012.

Het Kerkgebouw
Het onderhoud aan onze monumentale kerk steunt op (verminderende) subsidies en op onze ‘eigen bijdragen’. Speciaal voor dit doel, afkomstig van schenkingen, giften en erfenissen hebben de Kerkrentmeesters gelden in beheer. Naar onze verwachting, zullen noodzakelijke restauraties, mede in samenwerking met de Vrienden van de Minderbroederskerk, de eerst komende jaren gewoon kunnen doorgaan.

De huishouding van de kerk
Dit omvat o.a. het salaris voor de predikant, gastpredikanten, koster(s), organisten, gas water licht e.d. Deze kosten moeten betaald worden uit de Vrijwillige Bijdragen en collectes.

GOOIEN WE NU MOEDELOOS HET HOOFD IN DE SCHOOT?

Nee, allerminst!

Wij doen een beroep op u allen onze kerk te blijven steunen, zoals u ook vorig jaar deed.

Het College van Kerkrentmeesters, evenals de vele tientallen vrijwilligers die onze kerk rijk is, lopen de benen uit het lijf om onze bijzondere kerk en gemeente in stand te houden. Wij houden het volste vertrouwen dat de regionale beheersraad (RCBB) ons de helpende hand zullen bieden, vooral ook op het gebied van de vigerende arbeidsrechtelijke regelingen.

“Wie geeft van wat hij heeft, is waard dat hij leeft” en houdt daarmee de kerkdeur geopend.

Met vriendelijke groet,

Het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Roermond

Voorzitter:      Dhr. R. Müller

Secretaris:       Dhr. H. de Boer

  • Algemeen    

Het College van Kerkrentmeesters stelt zich ten doel, verantwoord met de financiële middelen om te gaan. Aan de uitgavenkant betekent dit de tijdige betalingen van het salaris en vergoedingen aan onze predikant, de kosten van koster, organisten etc. Tevens dienen er middelen beschikbaar te zijn voor de pastorale activiteiten in de gemeente, waaronder ook de zorg voor de jeugd en de bejaarden, evenals het algemeen kerkelijk werk en de landelijk verplichte afdrachten. Deze landelijk verplichte afdracht bedraagt voor elk lid/dooplid vanaf 25 jaar en belijdend lid op dit moment tenminste € 85,-.
Onze moeilijkste taak is ervoor te zorgen, dat er voldoende geld ontvangen wordt om al deze kerkelijke activiteiten op het huidige niveau te handhaven.

Onze belangrijkste inkomsten komen uit de vrijwillige bijdragen van onze voornoemde leden, veelal toegezegd tijdens de jaarlijks gevoerde Actie Kerkbalans. Deze vrijwillige bijdragen vormen driekwart van onze totale inkomsten.

De vrijwillige bijdrage  stabiliseert zich op het ogenblik op hetzelfde niveau  hetgeen in houd dat we achteruit gaan. Dit is een beeld dat landelijk te zien is. Daarom heeft het CvK besloten om deel te gaan nemen aan een cursus Ondersteuning Plaatselijke Geldwerving die door de PKN gegeven wordt.
Het College van Kerkrentmeesters hoopt en vertrouwt erop dat met de handvaten die er door het volgen van deze cursus beschikbaar komen de financiële positie van onze gemeente wordt verbeterd .
 
Het beheer van het kerkgebouw blijft onze aandacht vragen, zoals onderhoud,
verlichting, verwarming en verzekering.
In 2012 is het College met het opmaken van een nieuw onderhoudsplan voor de jaren 2013-2018 begonnen. De BRIM ( Besluit Rijksregeling Instandhouding Monumenten) aanvraag die vorig jaar is ingediend voor dit plan is afgewezen.
Dit jaar hebben we een nieuwe aanvraag ingediend. Hierover hebben we nog geen beslissing ontvangen.
 
Sinds 2006 heeft de Protestantse Gemeente Roermond een eigen website. U kunt de site vinden onder www.protestantsegemeenteroermond.nl. De kerkenraad is
verantwoordelijk voor de inhoud van de site. Dhr. Peter Ververs beheert deze site.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het College van Kerkrentmeesters:
kerkrentmeesters@protestantsegemeenteroermond.nl

  • Ledenadministratie

Het laatste maar zeer belangrijke aandachtsgebied van het College van
Kerkrentmeesters is een betrouwbare ledenadministratie. Op onze adressen moeten we zuinig zijn. Een goed ledenregister zorgt voor de verbinding van onze gemeente met haar leden en vormt de basis voor het pastoraal contact en de instandhouding van onze gemeenschap. De ledenadministratie wordt verzorgd door Dhr. Ad Splinters en Dhr. Piet Huissoon.

Zoals voor al het bovenstaande, geldt ook voor het bijhouden van het leden-register: “gemeente, dat ben je met elkaar”. Daarom onze oproep aan alle betrokkenen, om mutaties tijdig door te geven aan de ledenadministratie
Ledenadministratie: e-mail: protgem.roermond@home.nl

  • Rekeningnummers

Het rekeningnummer voor de vrijwillige bijdrage is:
NL69 FVLB 0635 8041 90 Protestantse Gemeente Roermond te Roermond,
onder vermelding van: Vrijwillige bijdrage.

Het rekeningnummer voor de collectebonnen is:
NL53 FVLB 0699 8413 Protestantse Gemeente Roermond te Roermond,
onder vermelding van: Collectebonnen.

 

Comments are closed.