Anbi status

Vanwege de ANBI status van de kerk moeten wij van de belastingdienst het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) op de website van de kerk vermelden. Mogelijk moet u in de toekomst dit nummer vermelden bij uw belastingaftrekpost voor giften aan de Kerk (vrijwillige bijdrage en of collectebonnen) of aan de Diaconie.

Naam:  Protestantse Gemeente Roermond
Fiscaal nummer (RSIN): 002581796

Naam: Diaconie van de Protestantse Gemeente Roermond
Fiscaal nummer (RSIN): 824101716

Kerkgebouw:
Minderbroederssingel  bij  15F
6041 KG Roermond

Postadres:
Postbus 213
6040 AE Roermond 
www.protestantsegemeenteroermond.nl
info@protestantsegemeenteroermond.nl 

De Protestantse Gemeente Roermond is een geloofsgemeenschap, die behoort bij de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). In et statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel1 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt  rondom woord en sacramenten.
De gemeente is een zelfstandige eenheid en  bezit rechtspersoonlijkheid.(Burgerlijk wetboek  artikel 2 boek 2). Ook vastgelegd in de kerkorde Ordinantie 11 artikel 5 lid 1. 
De kerkorde bevat onder meer  bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak, die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse  Kerk in Nederland.
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen, dat de afzonderlijke gemeentenen andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse Gemeente Roermond.

B. Bestuur:
De kerkenraad is het bestuur van de gemeente  wordt gevormd door ambtsdragers gekozen uit de gemeente.  
Samenstelling bestuur:
•    Voorzitter
•    Scriba
•    Predikant
•    Pastoraat (pastorale ouderlingen)
•    Diaconie (diakenen)
•    College van Kerkrentmeesters
De kerkenraad vergadert minimaal  6 maal per jaar.
De Diaconie en College van Kerkrentmeesters hebben hun eigen voorzitter, secretaris en penningmeester.
Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van onder andere de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken (RCBB). Ordinantie 11, artikel 8.

C. Doelstelling/visie
De Protestante Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij geloofd en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1.    De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
2.    Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het woord te horen en te verkondigen.
3.    Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God: Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Gemeente Roermond (klik op onderstaande link op dit te openen)
Beleidsplan kort 2015-2018

E. Beloningsbeleid
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de “Generale regeling rechtspositie predikanten”. De beloning van evt. overige werkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de “Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland”. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland.
De protestantse gemeente Roermond heeft geen medewerkers in loondienst.
Leden van de kerkenraad, colleges  en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte kosten kunnen worden vergoed.

E. Verslag Activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zo veel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijke werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het college van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.
Voor een overzicht van onze activiteiten verwijzen wij u naar de informatie elders op deze website vermeld.

G. Voorgenomen bestedingen.
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikant verricht zijn werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dat cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting in inzicht in de begrote ontvangsten en voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

Jaarverslag 2016 t.b.v. ANBI: (klik op de link om te openen):
jaarrekening 2014 CvK ANBI
jaarrekening 2016 CvK ANBI
jaarrekening 2016 Diaconie (incl ZWO)

Begroting kerk 2018:(klik op de link om te openen):
Begroting CvK 2018

Begroting kerk 2017:(klik op de link om te openen):
Begroting 2017

Begroting kerk 2016:(klik op de link om te openen):
Begroting 2016 

Jaarverslag Diaconie:(klik op de link om te openen):
Jaarverslag Diaconie

Gecombineerde begroting Diaconie en ZWO: (klik op de link om te openen):
Begroting Diaconie 2018
Gecombineerde begroting 2016 Diaconie en ZWO

Financiële gegevens 2015 (Baten en lasten)
Financiële gegevens 2015

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Erken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
Een groot deel van de inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van het salaris voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.
 

Comments are closed.